Operationalisering en implementatie

De strategie van een organisatie geeft richting en biedt een helder kader voor het maken van keuzes. De bijhorende doelstellingen concretiseren de strategische principes. Het is voor een organisatie dus belangrijk om over een duidelijke strategie en bijhorende doelstellingen te beschikken. 

Omwille van verschillende redenen kan een organisatie moeilijkheden ondervinden bij de operationalisering van haar doelstellingen. Een organisatie kan bijvoorbeeld beslissingen nemen die zullen leiden tot organisatorische en/of strategische veranderingen waarvoor zij intern niet over de juiste kennis beschikt en waarvoor zij externe ondersteuning wenst. ​

Kortom, je weet waar je heen wilt, maar je weet niet precies hoe. Interne terughoudendheid, projecten die moeizaam van de grond komen of moeizaam resultaten opleveren, methodologieën en instrumenten zijn verouderd en/of voor verbetering vatbaar, medewerkers moeten worden opgeleid,...

IMPACT kan luw organisatie hierbij ondersteunen bij:  

Wij hebben het vertrouwen van onder andere

Begeleiding & coaching

Wat u bezig houdt :

 • Uw organisatie is aan het veranderen en u vreest/ vermoedt dat sommige medewerkers, afdelingen, diensten of instanties zich niet gemakkelijk zullen aanpassen:​
  • Aan de nieuwe organisatiestructuur of aan de nieuwe manier van werken.​
  • Uitkomsten van projecten die een invloed hebben op hun eigen functioneren. 
  • Aan veranderingen in hun rol en/of verantwoordelijkheden.

IMPACT kan u en uw organisatie ondersteunen bij :

 • De ontwikkeling en vooruitgang van uw organisatie en uw medewerkers
  • In het kader van de opdrachten die wij uitvoeren, begeleiden wij de verandering steeds via een eenvoudig, aangepast, gepersonaliseerd en gestructureerd traject. ​
  • Wij kunnen uw organisatie en de werknemers die dat nodig hebben ondersteunen, in groeps- of individuele coaching.
  • Wij hechten veel belang aan de overdracht van kennis, methodologieën, vaardigheden en competenties naar uw medewerkers toe. Door ondersteuning en coaching verzekeren onze consultants er zich van dat de overgedragen kennis en vaardigheden duurzaam verankerd worden in de organisatie. ​

Programma- en projectbeheer

Wat u bezig houdt :

 • U wenst uw portefeuille van projecten en/of programma's op een gestructureerde en professionele manier te beheren en u wenst meer samenwerking bij de uitvoering van projecten. ​
 • U wenst te beschikken over de juiste instrumenten, het juiste projectmanagement voor uw organisatie en medewerkers met de nodige competenties inzake projectmanagementmethodologie​
 • Uw organisatie heeft behoefte aan een organisatie-brede aanpak voor het beheer van uw programma's en projecten.​ ​

IMPACT kan u en uw organisatie ondersteunen bij :

 • De invoering van een organisatie-brede aanpak (en passende instrumenten) voor het beheer van programma's en projecten in overeenstemming met de vaardigheden van uw medewerkers en de middelen van uw organisatie.​
 • Het in kaart brengen van risico’s en opportuniteiten. Hoe kunt u uw projecten en programma's beter opvolgen en de transversaliteit ervan bevorderen?​
 • Het opleiden van uw medewerkers en de ontwikkeling van de organisatie op het gebied van programma- en projectbeheer. ​
 • Het opleiden van uw medewerkers en de ontwikkeling van de organisatie op het gebied van programma- en projectbeheer. ​

Procesoptimalisatie

Wat u bezig houdt :

 • U wenst de wendbaarheid van uw organisatie te versterken, haar prestaties en aanpassingsvermogen te verbeteren. ​
 • U wenst dat de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn afgebakend.​
 • U wenst de activiteiten van uw organisatie scherp te stellen en de voorspelbaarheid van uw activiteiten te verzekeren. 
 • U wenst een procesmatige aanpak binnen uw organisatie te ontwikkelen en de vaardigheden van uw medewerkers op dit gebied te vergroten.​

IMPACT kan u en uw organisatie ondersteunen bij :

 • Het in kaart brengen en optimaliseren van uw processen, het identificeren van de verschillende belanghebbenden binnen elk proces en hun respectievelijke taken en verantwoordelijkheden: ​
  • Het documenteren van processen, op maat van uw organisatie. We betrekken daarbij maximaal de betrokken stakeholders, teneinde het draagvlak voor de geoptimaliseerde processen te vergroten.​
  • Het opleiden en sensibiliseren van uw medewerkers bij de implementatie van een aangepast dynamisch procesbeheersysteem. ​
  • De invoering van een dynamisch procesbeheer, dat zich aanpast aan de werkelijkheid van uw organisatie en haar omgeving.

Risicomanagement

Wat u bezig houdt :

 • Is onze organisatie voldoende bewust van de (werk)omgeving en de risico’s hierbij en handelen wij daarnaar? ​
 • Is onze organisatie bewust van de risico's die ons kunnen beletten onze strategische, operationele en projectdoelstellingen te bereiken?​
 • Zijn onze werknemers voldoende op de hoogte van de wijze waarop risico's moeten worden geïdentificeerd en beheerst?​

IMPACT kan u en uw organisatie ondersteunen bij :

 • Het systematisch afwegen van risico's bij het nemen van beslissingen en het implementeren van mitigerende acties. ​
  • Het implementeren van risicobeheer op het niveau van de organisatie, het proces, het programma of het project zowel met het oog op het identificeren van risico’s als op het opsporen van opportuniteiten. ​
  • Bewustmaking en opleiding van uw medewerkers over hun risico-universum en hoe zij dit het best kunnen beheren en erover kunnen rapporteren. ​