Strategie & verandering

De toenemende financiële, politieke en maatschappelijke druk dwingt organisaties ertoe hun structuren, acties en werkwijzen te optimaliseren en meer resultaatgericht te werken.

Meer dan ooit dient men in lijn met de maatschappelijke doelstellingen concrete resultaten voor te leggen.

Het uitbouwen van een performante organisatie is van essentieel belang om strategische en operationele uitdagingen het hoofd te kunnen bieden en om de doelstellingen van de organisatie te kunnen realiseren.
Het kan daarbij noodzakelijk zijn om de structuur of de governance binnen de organisatie bij te sturen. Dat kan bijvoorbeeld door het creëren van nieuwe bevoegdheden, het heroriënteren of creëren van nieuwe activiteiten, het inbedden van een meer digitale werking binnen de organisatie,… ​

Wij begeleiden en ondersteunen organisaties bij het uitwerken van hun strategie, in samenwerking met hun stakeholders, vanaf het bepalen van hun missie, visie en waarden tot de operationalisering ervan via implementatieplannen – en projecten. Het doorlopen van een participatief strategisch traject werkt bovendien verbindend voor de medewerkers onderling en in relatie tot de organisatie.​

Een goed uitgewerkte strategie is hét kader voor de aansturing van een organisatie. 

Wij hebben het vertrouwen van onder andere

Strategische trajecten (missie, visie, cultuur …)

Wat u bezig houdt :

 • Het ontwikkelen, hertekenen, en moderniseren het DNA van uw organisatie.
 • Het identificeren van een gemeenschappelijke basis van normen en waarden die door de medewerkers worden uitgedragen, in lijn met de missie en visie van de organisatie en met het imago dat de organisatie wil uitdragen. ​
 • Het (her)mobiliseren van uw medewerkers rond de missie, visie en de gedeelde waarden van uw organisatie. Het implementeren van een (ver)nieuw(e/de) cultuur om de werking binnen de organisatie en de samenwerking tussen medewerkers te verbeteren. ​

IMPACT kan u en uw organisatie ondersteunen bij :

 • Het (her)definiëren van wie wij als organisatie zijn en waar wij naar toe willen met behulp van de ontwikkeling van een positief en constructief denkkader. Elementen die hierbij worden meegenomen:​
  • Onze bestaansreden. Het antwoord op de vraag: ‘Waarom bestaat onze organisatie?’.​
  • Welke perspectieven biedt onze sector en hoe kunnen we als organisatie een rol opnemen binnen die toekomstvisie?
  • Wat zijn onze leidende beginselen, onze (intrinsieke) waarden die sturend zijn voor het realiseren van onze visie. ​
  • Het geheel van kennis, waarden en gedragingen die door de medewerkers worden gedeeld en die het functioneren van de organisatie vergemakkelijken.
 • Het strategische traject aangrijpen als een middel en momentum om medewerkers te mobiliseren en te betrekken het uittekenen van de strategische weg van de organisatie, door medewerkers op een gepaste wijze te betrekken bij de verschillende fasen in het strategisch traject.

Stakeholder management & voice of customer

Wat u bezig houdt :

 • Het vastleggen van de doelstellingen van de organisatie en het bepalen van de benodigde middelen om deze doelen te bereiken, in volledige overeenstemming met alle direct en indirect betrokken actoren. ​
 • Het verbeteren van uw inzicht in de 'klant'-ervaring van uw diensten en het stimuleren van organisatorische maatregelen om meer waarde te creëren voor uw klanten. ​

IMPACT kan u en uw organisatie ondersteunen bij :

 • Het ontwikkelen van een participatieve aanpak voor het uitstippelen van strategieën, gebaseerd op constructieve onderhandelingen, in het belang van iedere stakeholder. Wij geven hoge prioriteit aan het rekening houden met de specifieke belangen van alle stakeholders, en aldus aan het proces van het creëren van toegevoegde waarde voor de burger. ​
 • Het creëren van inzicht in de verwachtingen en behoeften van uw "klanten“.. In een maatschappij waarin de gebruiker een essentiële rol speelt bij de ontwikkeling van de producten en diensten is het van essentieel belang naar hem te luisteren. Onze klantgerichte aanpak stelt u in staat schaalbare ontwikkelingsoplossingen te implementeren en meer toegevoegde waarde te creëren voor elke gebruiker. ​

Organisatiedesign & governance

Wat u bezig houdt :

 • U wilt weten of de structuur van uw organisatie - dienst - afdeling optimaal is om haar opdrachten uit te voeren, rekening houdend met de interne en externe beperkingen waaraan zij het hoofd moet bieden. ​
 • U wilt uw organisatiestructuur en interne werking afstemmen op de strategie van uw organisatie. ​
 • U wilt uw organisatie afstemmen op de sociaaleconomische, technologische en sociologische kenmerken van haar omgeving.​
 • U wenst de beslissingsstromen te optimaliseren om de efficiëntie van de werking van uw organisatie te verhogen. 

IMPACT kan u en uw organisatie ondersteunen bij :

 • Het definiëren of verduidelijken van het strategisch project. ​
 • Het definiëren en formaliseren van uw organisatorische capaciteiten, d.w.z. de vaardigheden die uw organisatie nodig zal hebben om haar opdrachten en bijhorende strategie uit te voeren. ​
 • Het in kaart brengen van verschillende scenario’s voor organisatiedesign en governance. Door met verschillende scenario’s te werken, ook met opties die onwaarschijnlijk zijn, kunnen mogelijkheden worden verruimd en kan het scala van alternatieven worden geopend.​
 • Het in kaart brengen en anticiperen op het effect van elk van de overwogen opties op het gedrag van de verschillende belanghebbenden. Wie zal een bepaalde optie dragen of steunen? Wie zal zich daartegen verzetten? ​
 • Het selecteren van de meest relevante optie, vanuit het dubbele perspectief van de afstemming op het strategisch project en de impact in termen van haalbaarheid en aantrekkelijkheid. ​

Strategische plannen en uitvoering

Wat u bezig houdt :

 • Het inspelen op de (nieuwe) behoeften van de samenleving en een hoog kwaliteitsniveau van de dienstverlening handhaven in een voortdurend veranderende omgeving. Bovendien doen budgettaire restricties vragen rond efficiënte en doeltreffende toewijzing van middelen rijzen. De behoefte aan een strikte planning en het bewaken van de performantie van de organisatie stijgt. ​
 • Het vertalen en de visie en de strategie in meetbare doelstellingen en projecten die toelaten een gedegen planning en prestatiebeheer uit te rollen.

IMPACT kan u en uw organisatie ondersteunen bij :

 • Het (her)mobiliseren van uw medewerkers met betrekking tot de ontwikkeling van motiverende en samenhangende actieplannen binnen de organisatie. Een positieve, constructieve reflectie, op het kruispunt van ambitie en realisme.​
 • Het belangrijkste mijlpalen in het realiseren van de doelstellingen bepalen. ​
 • De omschrijving van doelstellingen en projecten, het invoeren van een systeem voor het volgen van de doelstellingen aan de hand van relevante indicatoren.​
 • De ontwikkeling van uw toekomst, door middel van een gezamenlijke strategische visie voor de komende jaren.
  • Het vaststellen en meten van het effect van ondernomen acties.